Handledning

handledning

Handledning för steg 1 kompetenta och steg 2 kompetenta psykoterapeuter

Vi ses en första gång och skräddarsyr ett handledarkontrakt utifrån Dina önskemål och behov. Grupphandledning sker i öppna eller slutna handledningsgrupper allt utifrån önskemål och behov. Handledningen är fokuserad på det interpsykiska och lägger mindre vikt vid det intrapsykiska. Samspelet i handledningssituationen används som ett kraftfullt verktyg i den relationella handledningen

Handledning/support till HR-avdelningar, chefer gällande hälsa, arbetsmiljö och organisationsutveckling. Vi ringar in problematiken, kartlägger eventuella djupintervjuer. Materialet från djupintervjuerna använder vi oss av i  diagnostiskt syfte för att kunna lägga upp en effektiv och verksam handlingsplan.

Relationell handledning

Fokus i en relationell handledning ligger inte patientens inre värld eller på terapeutens motöverföring utan på förmågan till samspel och förståelsen av hur man fungerar i samspel. Relationen är inte medlet utan målet. Parallellprocesser uppkommer som verkar åt båda håll. En handledningsmodell kan ses som tre nivåer.

Nivå1

Patientens problem. Patientcentrerad metakommunikation från handledaren

Nivå 2

Terapeutens relation. Den terapeutiska relationen, ses i överföring, motöverföring, projektiv identifikation och parallellprocesser. Behandlingsrelationen är i fokus.

Nivå 3

Handledaren använder handledningsrelationen aktivt till att kristallisera ut vad som sker i utrymmet mellan patient och terapeut och mellan terapeut och handledare. Detta utrymme kan ses som ett lekområde mellan handledare och den handledde, där allt är tillåtet. Detta skapar en kreativ process där samspelet mellan handledare och handledd blir utforskande på ett lekfullt, ödmjukt och nyfiket sätt. Handledaren är i terapirelationens och handledningsrelationens flöde och struktur, identifierar det som sker och ställer sig utanför och kommenterar det som sker. Detta sätt att arbeta gör att terapeuten lekfullt och öppet kan undersöka och bolla funderingar och tankar med sin handledare kring behandlingssituationen. Det blir ett förtroendefullt samarbete och om terapin blir låst märks detta i den relationella handledningen genom att samspelet stannar upp. Från handledarens sida en stärkning av samspelet och förståelsen mellan handledare och terapeut och terapeuten hittar på ett lekfullt sätt nyckeln till låsningen i terapisituationen. Den relationella handledningen blir en värdemätare på hur behandlingsprocessen utvecklas.